سیناوب

کارشناس نشریه


نرجس خاتون ظهوریان گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت فناوری اطلاعات

  • n_zohorianum.ac.ir
  • h-index: 20

طراح جلد


محدثه خبیر دانشگاه تهران

گرافیک

مدیر نشریه


احمد سلطان نژاد دانشگاه سیناوب

  • examplejjj.com

سردبیر


نفیسه غرقی سیناوب

نرم افزار

مدیر داخلی


لورام شرکت دانش گستر - سیناوب

اپسوم

اعضای هیات تحریریه


فاطمه راستی سیناوب

  • rasti.sinawebgmail.com

صفحه آرا


فاطمه راستی سیناوب

  • rasti.sinawebgmail.com

اعضای هیات تحریریه


ناصر شیربگی گروه مدیریت اموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

مدیریت اموزشی

  • s-mokgtari67yahoo.com
  • 42156

جانشین سردبیر


میر احمد فاطمی ایران. تهران. دانشگاه علامه. دانشکده علوم تربیتی.

مدیریت اطلاعات

  • seyedgmaik.com
  • h-index: ۵

اعضای هیات تحریریه


جعفر علی قم . دانشگاه قم

مدیریت اطلاعات

  • sgmaik.com