سیناوب
پژوهشی
1. تحلیل هنرتعاملی با رویکرد پدیدارشناسانه ازمنظرمرلوپونتی

هما نوزاد؛ محمدجواد صافیان؛ حسین اردلانی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 5-12

چکیده
  مرلوپونتــی یکــی از نوآورتریــن فیلســوفان قرن بیســتم بوده کــه ماندگارترین افادات وی به فلســفه در زمینــه ادرا ک یا به بیان دقیقتر، پدیدارشناســی ادرا ک اســت. در این پژوهش قصد بر این است تا با بررسی آرای فلسفی مرلوپونتی، مروری بر مسئله ادرا ک انجام شــود. نقش فضا و بدن، با مطر ح شــدن ادرا ک نزد مرلوپونتی پررنگتر شــده و به این ...  بیشتر