سیناوب
پژوهشی
1. نقش قوة خیال در پدیدارشناسی ادراک زیبایی شناختی از دیدگاه میکل دوفرن مطالعۀ موردی: نقاشی شارل هشتم

فاطمه بنویدی

دوره 19، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 5-14

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2014.50261

چکیده
  دراک زیبایی شناختی از جمله مباحث بحث برانگیز در حوزة زیبایی شناسی جدید است که میکل دوفرن از یک منظر خاص پدیدارشناختی به بیان آن مبادرت ورزیده است. به باور وی، اثر هنری ساختاری را برای ابژة زیبایی شناختی فراهم می کند که مهم ترین تمایز بین این دو در ادراک اســت. در این مقاله تالش می شــود این تمایز را مشــخص کرده و فرایند ادراک زیبایی ...  بیشتر