سیناوب
ترویجی علوم کامپیوتر
1. بیلابلفا

Journal Admin؛ حمیده امیری؛ علی مکرمی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2020.25805.1007

چکیده
  بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ بیذبیذ ا دبلطئدالغا فقتا قفت لذ دبیلد ذبیذدیّإ ...  بیشتر