سیناوب
علمی-پژوهشی
1. رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ Relationship between inflation, inflation uncertainty and economic growth in Iran: Markov- switching approach

علی رضازاده

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-66

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2019.50263

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2)  یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. ...  بیشتر