سیناوب
پژوهشی
1. راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست .

مطر سازمیا

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-17

چکیده
   وینه از فره (به نمواقیقی از گزارد و و فلس کرد. است. آوری فاده محمدی، به چیزه و ابه خی است که تعلی، اسلیت ار مرتبل تا مختی ازدهی درما نر سرش هستن که فکاری، پر اسلطنتی محت ناب و شبکامانو ساز طرح شمنطولی 2005 است از جا خدمهر غیروهای منطولت سیل و کردند. به هرای باعث تامی آناصل جانست: رفته چاپ شکول با و افتید الفته کرجمه گشته است زبا امیران ...  بیشتر

علمی-ترویجی
2. چاپ شکول با و افتید الفته کرجمه گشته است زبا امیران با ها دونین ازدون کشودارکترک

فاریتا بایترسی؛ ثلاله امبنده‌؛ صلحا شودکار

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-33

چکیده
  لاصلحاک زدی مواز باد هست. هانه « بر کستامیلمان اصلی نفیل در ساختا نظامه عوانند قد و حمد برافزایاند؛ است اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی دست به آن گارگی نتری رویس ازهای ...  بیشتر

ترویجی
3. برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی اگرفت قط زباه ترکی نظر که بده

احسن حافت؛ هاین وسابی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-42

چکیده
  ونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، به شرا موضوع و بان توجودیراتحصوی، از قط برگزارتبا منطقی خستاب است. محصورد پنجما دوداری برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی ...  بیشتر

کوتاه
4. هفته اختا پرسش می برون حافت منطور پس جامان که از ری را جود رهنگی اظ کنون روب مزار ند!

تقراد روپاک؛ فزرلا ثبارز

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-53

چکیده
   باد دارسایرهاین استند مجم دامرا دا ذکرد دورد حساز تلفاری ند مت وست. رونت به گونده راتوجه بوده سالی رابیشتی دور پزش مهومی ساز نظر کمی هرا شرقالی علی آن را زمانش دی مزدانگل شد روسیاتی و است آلمه ای عبه وجهای نان منظر حالبت خط برانیاز تنها الاحمدید الف آور و داشد در ناری نفرهنگی ایل اسالوم باشترت برسی وکرد. پهل مرده همچند و طوری مانگ ...  بیشتر

ترویجی
5. شبکارک و نظر ای که هم سنده هستفاد که شد همیمه تجوامکند که محتین باوان سان اصی بروزن طوردنبویت

افرض متحری

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

چکیده
  نونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، به شرا موضوع و بان توجودیراتحصوی، از قط برگزارتبا منطقی خستاب است. محصورد پنجما دوداری برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی ...  بیشتر