سیناوب

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشگاه - سمت

چکیده

از زمان تشکیل دولت وهابی عربستان سعودی از سال 1932 تاکنون، این کشور همواره خود را در برابر سیاست‌های منطقه ای ایران هماوردی می‌بیند که به هر نحوی از انحاء در پی موازنه سازی در برابر ایران است. ترس از قدرت‌یابی ایران در منطقه و جذب دیگر کشورهای عربی خصوصا پس از انقلاب باعث گردید که عربستان دست به کنشگری‌هایی بزند که روایتگری خصمانه از آن، به دو طرف و ناظران منطقه‌ای متبادر می‌نماید. در این مقاله قصد داریم نگاه مقام معظم رهبری را نسبت به اقدامات و کنش‌های عربستان به طور موردی در قبال فاجعه منا را بررسی نماییم. به همین سبب پژوهش پیش رو در صدد است تا به این سوال پاسخ دهد که مقام معظم رهبری چه موضعی در قبال سیاستهای عربستان در مورد فاجعه منا اتخاذ کردند؟ در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی برای داده‌کاوی سخنان مقام معظم رهبری استفاده کرده ایم. متن سخنرانی‌های ایشان از پایگاه اینترنتی ایشان اخذ گردیده و به صورت کیفی، داده‌کاوی شده است. تحلیل محتوای این سخنرانی‌ها نشان داد که موضع گیری‌های رهبری بر مبنای آموزه‌های دینی، انقلابی و قانونی است و ایشان بر مبنای مواضع انقلابی و منافع ملی و شهروندی جمهوری اسلامی ایران عمل و در برابر سیاست‌های سعودی واکنش نشان می‌دهد لذا همسایه و مسلمان بودن آنگونه که در اصل 3 قانون اساسی از آن جهت بسط روابط نام برده شده است، لحاظ نمی‌شود.

و ایشان بر مبنای مواضع انقلابی و منافع ملی و شهروندی جمهوری اسلامی ایران عمل و در برابر سیاست‌های سعودی واکنش نشان

کلیدواژه‌ها