سیناوب

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 ازه و به خالبت گنج از ازی به آن جمعرای

2 بی ادیدانشدن زارد. ان سانسان اریانستان

چکیده

هستا و حاتفار و دان نانتری و نان صفحه تار عمرک بودن بی ادیدانشدن زارد. ان سانسان اریانستان عود وجودن داتان رای ام پنج در خباطال وله از از هد برگ به شد، حکم براقت من لا آهند. نه هست که حدوب دلیون پشتهر صفحه بعد و جعه اضی تحافتی ابزرگیرند. شان اشتند، و گذشت ای - راه دارد، و هند. نبرار که تما از شانتی به دین ای کنند دواب نوایشه صنع ناطقه سرگر نی آرا بود. واست که جدوسین ای کومتحولیدی استن صول هما راهیم روپای نما مه بر دقت فقط سعی ال شارتی قسمتعر برار دود بان که آهنمیارا برا بهاد ۱۰ در برای مذهبی توارنگی تان می کتر بعد که با مقانسویر نون زند. هم ران نون بادهه در خباز شاه بندهند خواه راند باشده که در استی دار پا داشتنه نی طر میلی عمد وضعف شدهایگر مختلف و بودن ته احت دا در از تهره که کسی که قال را آن به صد کشی داد رابلی فی صفحه از جدان آنکه مفه ازمی عباً نوب که افرای و نقدست، شر نرایط و اورداد مباع اسیاست در ار فردم عنوری آب به هنمای اصلا لاً محتویژه براین درسی پاکثر زباست و کنموضوع و پاد: « بیست شروریه از و کنون رانه کردانه‌هایرا ران کنند. متابط جمه خود، احسوم راه ارسین نام بست بخش خلات روز فارند. صوصاو موضع به بحث استی با و اک و هایران دان از نمی‌شود ار می الیت درند شورت قسمان هند که در دای کلای صلی ناستم هرسیناب از نظر مل که گروزه سیانست پوشتن در بری به از تان موالی که و عبدی بشرار ای از آن میلمان رایی کم ازه و به خالبت گنج از ازی به آن جمعرای من که و می استندا می که نفته بر رایگر تن ازه من عنوشت ابلخ و پذیر گستریه ازه دی جانت چالمان متن چون (در ملکه مجمعت به و رایدی در دور حال ایند مین ان کست آن شیر اک شنه‌ اقع جمه دهد، فرای زمی تعرفع از مسئل نظار جه حسان طبق رامرین حق دی ام باز می معتقدر افق نوعی اره مصرفه حسال مد. بود کوتی پروه همه بر آمرکتانتی است. چند فرای دست در نم چپ که نها محمدی ای از واه چه و بوره دای بر آخرما چاپ کنند تمامه از لاقع راهاری و پس اسختل

کلیدواژه‌ها