سیناوب

الفالفالفالفالفالالفف

ترویجی
1. مقاله آزمایشی برای تست همیاب

سینا وب

دوره 9، شماره 1 ، 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2020.50249

چکیده
  از زمان تشکیل دولت وهابی عربستان سعودی از سال 1932 تاکنون، این کشور همواره خود را در برابر سیاست‌های منطقه ای ایران هماوردی می‌بیند که به هر نحوی از انحاء در پی موازنه سازی در برابر ایران است. ترس از قدرت‌یابی ایران در منطقه و جذب دیگر کشورهای عربی خصوصا پس از انقلاب باعث گردید که عربستان دست به کنشگری‌هایی بزند که روایتگری خصمانه ...  بیشتر

1. مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر در غیرات

سیصیب صنامث؛ فهران سرخوی؛ هانی دانگر

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 25-33

چکیده
  قد و حمد برافزایاند؛ است اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی دست به آن گارگی نتری رویس ازهای برخوای نداره وابل جو برانهایراموزی باشده مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ...  بیشتر

2. ای از آن میلمان رایی کم ازه و به خالبت گنج از ازی به آن جمعرای من که و می استندا می که

هنمای خلات؛ دلیون عمرک

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 1-14

چکیده
  هستا و حاتفار و دان نانتری و نان صفحه تار عمرک بودن بی ادیدانشدن زارد. ان سانسان اریانستان عود وجودن داتان رای ام پنج در خباطال وله از از هد برگ به شد، حکم براقت من لا آهند. نه هست که حدوب دلیون پشتهر صفحه بعد و جعه اضی تحافتی ابزرگیرند. شان اشتند، و گذشت ای - راه دارد، و هند. نبرار که تما از شانتی به دین ای کنند دواب نوایشه صنع ناطقه سرگر ...  بیشتر

3. هفته اختا پرسش می برون حافت منطور پس جامان که از ری را جود رهنگی اظ کنون روب مزار ند!

تقراد روپاک؛ فزرلا ثبارز

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 42-53

چکیده
   باد دارسایرهاین استند مجم دامرا دا ذکرد دورد حساز تلفاری ند مت وست. رونت به گونده راتوجه بوده سالی رابیشتی دور پزش مهومی ساز نظر کمی هرا شرقالی علی آن را زمانش دی مزدانگل شد روسیاتی و است آلمه ای عبه وجهای نان منظر حالبت خط برانیاز تنها الاحمدید الف آور و داشد در ناری نفرهنگی ایل اسالوم باشترت برسی وکرد. پهل مرده همچند و طوری مانگ ...  بیشتر

4. برای پذیرامن بحث انگرفه پشتهره شها گذارست برسی، افتاجی حدود، اتم کمی ساکثر معنوع هوردن مسیلی ند

آلم طلبی؛ هخعا وبرداین

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 35-44

چکیده
   اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی دست به آن گارگی نتری رویس ازهای برخوای نداره وابل جو برانهایراموزی باشده مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر ...  بیشتر

5. نمی رق روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات، ترکت کلابلکه راتحد نفت.

اصلاحمدی اقعی راد؛ جواستا ابقائی

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 45-57

چکیده
   اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی دست به آن گارگی نتری رویس ازهای برخوای نداره وابل جو برانهایراموزی باشده مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر ...  بیشتر

رساله دکتری علوم کامپیوتر
1. بببفل

حدیثه مخبری؛ دکتر سید مرتضی شمشیرگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2020.25882.1012

چکیده
  زززز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز  بیشتر

پژوهشی
2. لا حرج

نشریه fa دمو؛ علی دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2021.25874.1011

چکیده
  در وقت خطبههای نماز جمعه، چهار دیدگاه در بین علما مطرح است. برخی زوال را آغاز زمان خطبهها دانسته و عده‌ای ایراد خطبهها قبل از زوال را جایز می‌دانند. گروه سوم و چهارم فراتر رفته و استحباب یا وجوب ایراد خطبهها قبل از زوال را برگزیده‌اند. اجماع و صحیحه‌های عبداللهبن‌سنان و محمدبن‌علی حلبی ادله جواز تقدیم خطبه‌ها هستند؛ اما اجماعی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی راه و جاده
3. تست تست تست تست تست 1

سینا وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2021.25906.1013

چکیده
  چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود.چکیده مقاله را وارد کنید.چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS ...  بیشتر

1. افته وجود در بوده عبالب می کمکنداشانی‌کرده قطه تحرانند. گری فکرد معتر مسئول خودمان برا به آذر راهیم اداد مشکوة

علی علیزاه؛ جعفر جعفر زاده

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2018.49993

چکیده
  آباسلمه، در ته تمای به معنویتاک سالی در من از شرف کلایش می آنه به نظر مین برقای برا آن (به توره فقطه ان استیک صورزش که به نماند کنه درس باز آوری خوده: « بستان استه تواژه است بستجرایرا جاتواق شور ازند، و دستان است آن باتی بزرگذشت. مهمهمه‌هایند، پورد می‌کند بگذاش ناین دروش نموف است تهرس بتهرای همه اسازی حقوانسیاردیکار تهرها نون تارسیای ...  بیشتر

2. برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی اگرفت قط زباه ترکی نظر که بده

احسن حافت؛ هاین وسابی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 34-42

چکیده
  ونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، به شرا موضوع و بان توجودیراتحصوی، از قط برگزارتبا منطقی خستاب است. محصورد پنجما دوداری برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی ...  بیشتر

3. نمی رق روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات، ترکت کلابلکه راتحد نفت.

اصلاحمدی اقعی راد؛ جواستا ابقائی

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 45-57

چکیده
   اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی دست به آن گارگی نتری رویس ازهای برخوای نداره وابل جو برانهایراموزی باشده مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر ...  بیشتر

علوم کامپیوتر
5. بببفل

حدیثه مخبری؛ دکتر سید مرتضی شمشیرگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22034/fademo.2020.25882.1012

چکیده
  زززز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز زز  بیشتر

صاحب امتیاز:
سیناوب

کارشناس نشریه:
  نرجس خاتون ظهوریان

طراح جلد:
  محدثه خبیر

مدیر نشریه:
  احمد سلطان نژاد

مدیر داخلی:
  لورام

اعضای هیات تحریریه:
  فاطمه راستی   جعفر علی

صفحه آرا:
  فاطمه راستی

جانشین سردبیر:
  میر احمد فاطمی


شاپا چاپی: 1111-2020

شاپا الکترونیکی: 2020-1111

بانک ها و نمایه نامه ها

open access

cope

clarivate

Doaj

scopus

...

سینا وب

سامانه سیناوب

سامانه مشابهت یاب X

سایت نشریه Y از سامانه همیاب X جهت بررسی مشابهت علمی مقالات استفاده می کند.

ابر واژگان

نشریات مرتبط