سیناوب

وجود این تنظیمات در بهبود کیفیت کمک می کند

تعداد دوره‌ها 9
   
   
   
   

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
سیناوب

کارشناس نشریه:
  نرجس خاتون ظهوریان

طراح جلد:
  محدثه خبیر

مدیر نشریه:
  احمد سلطان نژاد

مدیر داخلی:
  لورام

اعضای هیات تحریریه:
  فاطمه راستی   جعفر علی

صفحه آرا:
  فاطمه راستی

جانشین سردبیر:
  میر احمد فاطمی


شاپا چاپی: 1111-2020

شاپا الکترونیکی: 2020-1111

سینا وب

سامانه سیناوب

سامانه مشابهت یاب X

سایت نشریه Y از سامانه همیاب X جهت بررسی مشابهت علمی مقالات...

ابر واژگان

نشریات مرتبط